Podle vůbec první studie úrovně fyzické aktivity mezi dospívajícími, kterou připravili vědci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), je třeba naléhavě jednat, aby se zvýšila úroveň fyzické aktivity u chlapců a dívek ve věku 11 až 17 let. Podle autorů studie publikované v The Lancet Child & Adolescent Health je úroveň fyzické aktivity u více než 80 % školní mládeže na světě – 85 % dívek a 78 % chlapců – pod doporučenou úrovní ( alespoň jednu hodinu denně).

Jak vyplývá z publikace, na základě analýzy výsledků průzkumu mezi 1,6 miliony studentů ve věku 11–17 let v období 2001-2016. Dívky zaostávaly za chlapci v míře fyzické aktivity ve všech ze 146 zkoumaných zemí kromě čtyř (Tonga, Samoa, Afghánistán a Zambie).

V roce 2016 byl rozdíl mezi podílem chlapců a podílem dívek dosahujících doporučené úrovně fyzické aktivity větší než 10 procentních bodů v téměř jedné ze tří zemí (43 ze 146, neboli 29 % zemí), přičemž největší rozdíl byl pozorován ve Spojených státech amerických a v Irsku (více než 15 procentních bodů). Ve většině zemí, kterých se studie týká (107 ze 146, tj. 73 % zemí), v období 2001–2016. tato genderová propast se prohloubila.

Nedostatek pohybu má negativní dopad na zdraví dospívajících

Podle autorů studie zůstává podíl adolescentů vedoucích sedavý způsob života extrémně vysoký, což negativně ovlivňuje jejich současný i budoucí zdravotní stav. “Je zapotřebí naléhavých opatření ke zvýšení úrovně fyzické aktivity, zejména u dívek,” uvedla spoluautorka studie Dr. Regina Gathold (WHO).

Udržování pohybově aktivního životního stylu v dospívání má příznivý vliv na stav kardiovaskulárního a pohybového systému, srdeční metabolismus a tělesnou hmotnost. Přibývá důkazů o tom, že fyzická aktivita také hraje pozitivní roli v kognitivním vývoji a socializaci dospívajících. Je známo, že mnohé z těchto příznivých výsledků přetrvávají i v dospělosti. WHO doporučená denní fyzická aktivita pro adolescenty k dosažení těchto výsledků je alespoň hodina střední nebo intenzivní fyzické aktivity denně.

Autoři analyzovali data získaná z průzkumů pohybové aktivity mezi školáky, aby odhadli podíl dětí ve věku 11–17 let, které tato doporučení nesplňují. Při hodnocení byly zohledněny všechny druhy pohybové aktivity, jako je aktivní hra, volný čas a sport, aktivní domácí práce, chůze a jízda na kole či jiné formy aktivní dopravy, tělesná výchova a pravidelný pohyb.

Pro zvýšení úrovně pohybové aktivity adolescentů autoři studie doporučují přijmout následující opatření:

 • Existuje naléhavá potřeba rozšířit osvědčené strategie a programy ke zvýšení fyzické aktivity mezi dospívajícími;
 • Je zapotřebí víceodvětvových opatření, aby se mladým lidem poskytly příležitosti k aktivnímu životnímu stylu, včetně odvětví školství, městského plánování, bezpečnosti silničního provozu a dalších.
ČTĚTE VÍCE
Jak se BB krém přizpůsobí barvě vaší pleti?

Aktivní život je třeba podporovat na nejvyšších úrovních, včetně celostátních, městských a místních vůdců, jako prostředku k dosažení zdraví a pohody pro každého, včetně dospívajících.

„Studie zdůrazňuje, že děti a dospívající mají právo si hrát a měli by být schopni realizovat své právo na fyzické a duševní zdraví a pohodu,“ uvedla spoluautorka studie Dr. Fiona Bullová, WHO. „Čtyři z pěti teenagerů jsou dnes ochuzeni o radost z pravidelné fyzické aktivity a o výhody, které přináší, pokud jde o socializaci a fyzické a duševní zdraví a pohodu. Tuto situaci lze napravit politickou vůlí a rozhodnými kroky. Tvůrci politik a všechny příslušné zúčastněné strany musí být vyzváni, aby přijali okamžitá opatření pro zdraví současných a budoucích generací.“

Trendy fyzické aktivity ukazují určité zlepšení u chlapců, ale ne u dívek

Nová studie byla první, která analyzovala, jak se trendy změnily mezi lety 2001 a 2016. Za tímto účelem byly trendy pozorované v 146 zemích, které pravidelně zkoumaly úrovně fyzické aktivity dospívajících během tohoto období, extrapolovány na všech 73 zemí zahrnutých ve studii.

Na základě výsledků analýzy bylo zjištěno, že v celosvětovém měřítku v období 2001–2016. Prevalence sedavého chování se mírně snížila u chlapců (z 80 % na 78 %), u dívek se však vůbec nezměnila (zůstala na cca 85 %).

Nejvýraznější pokles deficitů fyzické aktivity u chlapců byl pozorován v Bangladéši (ze 73 % na 63 %), Singapuru (ze 78 % na 70 %), Thajsku (ze 78 % na 70 %), Beninu (ze 79 % na 71 %). %), Irsko (ze 71 % na 64 %) a USA (ze 71 % na 64 %). U dívek však byly změny malé a pohybovaly se od -2 % v Singapuru (85 % až 83 %) do +1 % v Afghánistánu (87 % až 88 %).

Autoři studie podotýkají, že pokračování těchto trendů neumožní dosáhnout globálního cíle relativního snížení deficitu pohybové aktivity o 15 %, což je nezbytné pro zajištění toho, aby do roku 2030 byla průměrná úroveň deficitu pohybové aktivity ve světě ne více než 70 %. Připomeňme, že tento cíl schválily všechny země na Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2018.

V roce 2016 byly Filipíny světovou jedničkou v prevalenci nečinnosti fyzické aktivity mezi chlapci (93 %) a Jižní Korea mezi dívkami (97 %) a dospívajícími obou pohlaví dohromady (94 %). Naproti tomu Bangladéš byl zemí s nejnižší prevalencí nedostatku fyzické aktivity mezi chlapci, dívkami a dospívajícími obou pohlaví dohromady (63 %, 69 % a 66 %).

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se za své činy stydíte?

Země s nejnižším pohybovým deficitem mezi chlapci byly Bangladéš, Indie a Spojené státy. Autoři poznamenávají, že nižší prevalenci sedavého chování v Bangladéši a Indii (kde bylo v roce 2016 fyzicky neaktivních 63 % a 72 % chlapců) lze vysvětlit vysokou popularitou národních sportů, jako je kriket v těchto zemích. Nicméně ve Spojených státech může být nízká míra deficitu pohybové aktivity (64 %) způsobena dobrou výukou tělesné výchovy na školách, intenzivním mediálním pokrytím sportovních událostí a přítomností velkého počtu sportovních klubů (v takových disciplínách, jako je např. hokej, americký fotbal, basketbal nebo baseball).

Nejnižší výskyt nečinnosti v oblasti fyzické aktivity u dívek byl pozorován v Bangladéši a Indii, což lze pravděpodobně vysvětlit sociálními charakteristikami, jako je zvýšené množství domácích prací vykonávaných dívkami.

Velkým problémem je nedostatek fyzické aktivity u dospívajících

„Trend směrem k nižší úrovni fyzické aktivity u dívek ve srovnání s chlapci je znepokojivý,“ uvedla spoluautorka studie Leanne Riley, WHO. „Pro zvýšení úrovně a pravidelnosti pohybové aktivity u dívek v období dospívání a následně v dospělosti je nutné vytvářet pro ně příležitosti, které jsou šité na míru jejich zájmům a potřebám.“

Podle autorů studie budou muset vlády ke zvýšení úrovně fyzické aktivity mezi mladými lidmi identifikovat a řešit četné příčiny pohybových deficitů a souvisejících nerovností – sociální, ekonomické, kulturní, technologické a environmentální – které mohou přispívat k chronické nerovnováze ve fyzickém zdraví. úrovně aktivity mezi chlapci a dívkami.

„Země musí vyvinout nebo aktualizovat své zásady a vyčlenit potřebné zdroje na zvýšení fyzické aktivity,“ dodává Dr Bull. — Měly by být zavedeny politiky ke zvýšení úrovně všech typů fyzické aktivity, včetně prostřednictvím tělesné výchovy, která rozvíjí tělesnou zdravotní gramotnost, příležitostí ke sportu, aktivní hře a volnočasovým aktivitám a bezpečnému prostředí, ve kterém mohou dospívající nebojte se chodit a jezdit na kole. Složité intervence budou vyžadovat spolupráci napříč řadou sektorů a aktérů, včetně škol, rodin, poskytovatelů sportu a volného času, urbanistů a městských a místních vůdců.

Poznámky pro redaktory

Studii financovala Světová zdravotnická organizace a provedli ji vědci z WHO, Imperial College London a University of Western Australia.

Autoři poznamenávají, že studie má určitá omezení, včetně skutečnosti, že autoři použili pouze informace od školních adolescentů a neměli údaje o fyzické aktivitě mezi mimoškolními adolescenty. Adolescenti navštěvující školu se mohou svými vlastnostmi lišit od svých vrstevníků, protože často pocházejí z bohatších rodin, které mají větší zájem o to, aby se jim dařilo v jiných akademických oborech než v tělesné výchově a sportu. Kromě toho, ačkoli studie celkově zasáhla 81 % adolescentů, kteří navštěvují školu, pokrytí na úrovni zemí bylo nerovnoměrné, v rozmezí od 36 % v zemích s nízkými příjmy po 86 % v zemích s vysokými příjmy.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá, než červené skvrny po akné zmizí?

Ve studii byly použity pouze informace získané z průzkumů samotných adolescentů, takže tato data mohou obsahovat zkreslení. Data z nositelných zařízení nebyla použita kvůli nemožnosti porovnat je s výsledky průzkumu.

Kancelářské práce, trávení volného času u televize a počítače, lenost – to vše utváří sedavý způsob života moderního člověka. Ještě před několika desítkami let bylo stěží možné si představit rozsah tohoto problému. Koneckonců, gymnastika a fyzická aktivita během pracovního dne byly povinné podmínky.

Nyní je kancelářský pracovník ponechán svému osudu. Přestávky a volný čas si zvládá sám. Na první pohled se může nedostatek aktivního životního stylu zdát jako zcela neškodný faktor, ale tento názor je mylný. Nedostatek přiměřené fyzické aktivity a dlouhodobé sezení vedou k vážným komplikacím a ztrátě zdraví. Podívejme se jen na některé z nich.

Problémy s pohybovým aparátem

Problémy s tímto tělesným systémem jsou spojeny nejen se sníženou intenzitou zátěže svalů a kostí těla, ale také s nesprávnou polohou těla při práci či jiných činnostech, které jsou prováděny vsedě.

Tento životní styl může vést k:

 • Osteoporóza. Jedná se o patologii kostní tkáně spojenou s porušením její struktury a hustoty. Výskyt tohoto onemocnění přímo souvisí s poklesem zátěže nosného systému.
 • Nemoci páteře. Při práci u počítače člověk velmi zřídka sleduje svůj postoj a polohu těla. Kvůli tomu se začne ohýbat páteř a zhoršuje se držení těla. Také při absenci pohybu se může objevit herniace disku a tato patologie je velmi obtížně léčitelná. Bolest dolní části zad často doprovází ty, kteří jsou nuceni většinu času sedět. Je to dáno enormním zatížením spodní části páteře při práci v sedě.
 • Osteochondróza. Je považována za běžnou nemoc kancelářských pracovníků. Onemocnění je akutní zejména na pravé straně těla, protože tato ruka manipuluje s počítačovou myší a klávesnicí.
 • Komplikace v kardiovaskulárním systému
 • Srdce je snad ten hlavní sval v našem těle, který je potřeba pravidelně cvičit. Čím více času člověk tráví sezením, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku patologií srdce a krevních cév.

Seznam závažných srdečních komplikací zahrnuje:

Křečovým žilám

Fyzická aktivita a chůze stimulují fungování krevních cév v celém těle, včetně dolních končetin. Neustále cirkulující krev zajišťuje dostatečné fungování celého těla. Ale stacionární poloha naopak tento proces zpomaluje. V důsledku toho se krev hromadí v žilách nohou a tvoří patologická rozšíření.

ČTĚTE VÍCE
Kolik peněz potřebujete, abyste se dostali do Forbes Rusko?

Křečové žíly se vyznačují rostoucími následky:

 • vysoký krevní tlak;
 • ischemická choroba srdeční;
 • arytmie;
 • nadváha.

Přibývání na váze

K přibírání na váze začíná docházet, když tělo hromadí energii, kterou nemá čas utratit. Mnoho lidí se mylně domnívá, že při duševní práci se vynakládá stejně efektivně jako při fyzické aktivitě. Není to tak úplně pravda. Aby se nahromaděná energie neproměnila v tukové zásoby na bocích, stehnech nebo břiše, musí svaly pravidelně pracovat.

Nadváha zase vždy způsobí řadu dalších závažných patologií srdce, jater, ledvin a dalších orgánů podporujících život.

Cukrovka

Tak či onak tento životní styl vyvolává cukrovku. Pokud již touto nemocí trpí pracovník v kanceláři nebo někdo, kdo rád sedí hodiny u televize nebo počítače, pak se pravděpodobnost jejích komplikací v důsledku sedavého způsobu života zdvojnásobuje.

 • hemoroidy;
 • ploché nohy;
 • trombóza
 • patologické křupání kloubů;
 • zácpa;
 • ledvinové kameny;
 • adenom prostaty;

Prevence a režim

Pro mnoho lidí je dotyčný životní styl nezbytným opatřením. I když je však nutné neustále pracovat v sedě, lze uplatnit řadu užitečných opatření. Například dělat dávno zapomenutou průmyslovou gymnastiku. K tomu je potřeba každých 1,5 hodiny přerušit pracovní proces a provádět jednoduchá cvičení, spíše cvičení. Gymnastika v délce 5 minut výrazně sníží riziko všech těchto onemocnění.

Důležité je dbát i na pohybovou aktivitu mimo práci. Chodit do posilovny nemusí stačit. Měli byste co nejvíce chodit pěšky, vyhýbat se používání výtahů a trávit více času na čerstvém vzduchu. Před sledováním televize dejte přednost procházce nebo ještě lépe běhání. Nezapomeňte na catering v práci. Váš jídelníček by měl obsahovat co nejvíce potravin, které obsahují přírodní antioxidanty a vlákninu – tedy zeleninu a ovoce. Abyste se vyhnuli mnoha nemocem, stačí jen zkrátit dobu používání televize, počítače a dalších vychytávek, protože existuje mnoho jiné zajímavé a hlavně užitečné zábavy.

*Akce a slevy jsou možné, přesnou cenu lze ověřit u operátorů nebo na recepci

Kompletní ceník v souboru Excel (velikost menší než 1 MB)

Tato tabulka má pouze informativní charakter a není veřejnou nabídkou. Ceny se mohou změnit bez upozornění. Dostupnost, cenu požadovaných služeb a pracovní dobu specialistů si můžete ověřit u našich administrátorů telefonicky nebo přímo v lékařském centru.

ČTĚTE VÍCE
Jak koupit Glambox?

Proč je AlterMedica tou nejlepší volbou

AlterMedica je vždy vysoce kvalitní!
Přesnost diagnózy:

 • vysoce kvalifikovaný lékař;
 • potřebné diagnostické vybavení;
 • profesionální laboratoř.
 • bohaté pracovní zkušenosti;
 • profesionalita;
 • zodpovědný přístup;
 • zaměření na zákazníka, individuální přístup ke klientovi.

Moderní vybavení 21. století, které splňuje nejvyšší standardy kvality služeb. Náš sortiment zahrnuje:

 • diagnostická zařízení včetně ultrazvuku, ECHO-CG, testovací systém Helicobacter;
 • moderní laserové zařízení;
 • Hemonetické zařízení pro plazmaferézu;
 • lékařské vybavení.

Široký profil AlterMedica

Naše zdravotnické středisko má široký pracovní profil, lze jej nazvat jak ústavem rodinného typu, tak i seriózním centrem pro vyšetřování a léčbu firemní klientely.

V zahraničí se již dávno stalo běžným zvykem navštívit rodinného lékaře. Jedná se o specialistu, který sleduje celou rodinu a v případě potřeby ji může odeslat ke specialistovi s úzkým profilem. Výběrem AlterMedica získáte příležitost vidět celou svou rodinu v jednom lékařském centru s důvěryhodnými, vysoce kvalifikovanými lékaři.

Profesionální přístup, žádné fronty

Při naší prohlídce nezažijete nepohodlí, nebudete muset ztrácet čas čekáním ve frontách a také je eliminováno riziko nakažení od nemocných lidí, kteří k vám přijdou.

V den, kdy nás kontaktujete, se vám navíc určitě dostane kvalifikované pomoci. Stačí nám zavolat a naplánovat si vhodný čas příjezdu.

Nacházíme se v centru Balashikha, Moskevská oblast. Do AlterMedica se pohodlně dostanete autem i hromadnou dopravou.

Nespornými výhodami jsou úspora času a peněz (zejména peněz za benzín, pokud jedete vlastním autem) na cestě do Moskvy z Balashikha, a absence dopravních zácp.

Náklady na léčbu v AlterMedica jsou více než rozumné. Náklady na počáteční vyšetření u většiny specialistů jsou od 1500 XNUMX rublů.

Podrobnější ceník služeb naleznete na našich webových stránkách v sekci „Cena služeb“ nebo na našem kontaktním čísle.

Pohodlná forma platby

Platit můžete v hotovosti, bankovní kartou nebo bankovním převodem. Pro stálé zákazníky je navíc připraven bonusový spořící program a speciální balíčky služeb.

Děláme vše pro to, aby služby v AlterMedica byly ziskové a příjemné.

Máte nějaké dotazy?
Potřebujete pomoc?
V případě jakýchkoli dotazů volejte:
+7 499 674-04-47

Jmenování
Můžete podat žádost o schůzku v lékařském centru

2012—2024 Medical Center
AlterMedica LLC.
Číslo licence L041-01162-50/00369784.
Ы в соц. сетях:

Zásady zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Lékařské centrum

 • O zdravotním středisku
 • Oficiální dokumenty
 • Licence
 • Správa
 • Specialisté
 • Volná místa a kariéry u nás
 • Příprava na výzkum
 • Jednotlivcům
 • Právnické osoby
 • Specializace
 • Servisní programyPropagace
  Zprávy
 • Články o zdraví
 • Často kladené otázky a odpovědi
 • Recenze
 • Mapa stránek