Vnitřní stěny a příčky — hlavní vnitřní vertikální uzavírací konstrukce v budovách. Kromě toho vnitřní vertikální uzavírací konstrukce tvoří konstrukční prvky kombinované s inženýrskými zařízeními: sanitární kabiny, ventilační bloky a šachty, výtahové šachty atd. Zohlednění těchto konstrukčních prvků jsou věnovány odpovídající části. (viz kategorie)

Vnitřní stěny V objektu plní funkci uzavírací a nosnou, příčky jsou pouze uzavírací. Stěnové a příčkové konstrukce musí splňovat zákonné požadavky na pevnost, stabilitu, požární odolnost, zvukovou izolaci, musí být parotěsné a plynotěsné, snadno se montují a snadno se čistí. Příčky a stěny vlhkých místností musí být také vodotěsné a vodotěsné.

Navrhování stěn a příček, výběr jejich designu se provádí s přihlédnutím k uvedeným a ekonomickým požadavkům, protože konstrukce stěn a příček snižuje až 20% nákladů na stavební konstrukce a 15% nákladů na pracovní sílu na jejich výstavbu.

Úroveň regulačních požadavků na pevnost a požární odolnost stěnových a příčkových konstrukcí je různá vzhledem k rozdílné roli těchto konstrukcí ve statickém provozu budov.

Obecnou obvodovou funkcí vnitřních stěn a příček je poskytovat zvukovou izolaci od hluku přenášeného vzduchem. V tomto ohledu se úroveň požadavků na neprůzvučnost těchto konstrukcí shoduje a závisí nikoli na jejich statické úloze v budově, ale na jejich umístění v ní. Pro mezibytové a křižovatkové stěny a příčky, pro ploty oddělující obytné místnosti od schodišť a výtahových hal musí být izolační index požadovaný v kapitole SNiP „Ochrana proti hluku“ alespoň 50 dB, pro vnitřní stěny – 41, pro stěny a příčky oddělující obytné místnosti a sociální prostory bytu – 45 a pro ploty mezi obytnými místnostmi a vestavěnými obchody nebo kavárnami – 55 a 60 dB.

Poskytnout zvuková izolace Používají se akusticky homogenní nebo heterogenní struktury. Jako akusticky homogenní se používají masivní jednovrstvé obvodové konstrukce s plným nebo vícedutinovým profilem, jako heterogenní dvojité stěny a příčky, stěny s flexibilní clonou a vícevrstvé lehké příčky. Způsob zvukové izolace se volí na základě vhodného využití vlastností použitých materiálů.

Vnitřní stěny

Vnitřní stěny jsou zatěžovány silovým zatížením vlastní vahou, hmotností podlah a obkladů, působením větru, seismickými silami apod. a také nesilovými akustickými vlivy.

Vnitřní stěny obytných budov kapitálových tříd I – III musí mít vysoký limit požární odolnosti (od 2,5 do 2 hodin), takže jsou vyrobeny z odolných ohnivzdorných materiálů: cihla, přírodní kamenné bloky, beton (ve formě bloků, panely nebo monolit). Pouze v nízkopodlažních budovách je přípustné použití vnitřních nosných stěn z požárně odolných materiálů, např. dřevěné omítnuté s limitem požární odolnosti 0,5 hod. Neprůzvučnost stěn je zpravidla zajištěna principem tzv. akusticky homogenní uzavírací konstrukce (masivnost). Tloušťka stěn se určuje podle největší hodnoty získané jako výsledek statických a akustických výpočtů, jakož i s přihlédnutím k požadovaným rozměrům podlahových podpěrných ploch: podle podmínek pro kotvení výztuže železobetonových podlahových krytin, podle podmínek pro ukotvení výztuže železobetonových podlahových krytin. kotvení dřevěných a železobetonových nosníků.

ČTĚTE VÍCE
Jaká délka vlasů je vhodná pro obdélníkový obličej?

V souladu se stavebními systémy se rozlišují následující hlavní typy konstrukcí vnitřních stěn stálých budov:

  • beton – z panelů, monolitického betonu nebo velkých bloků;
  • kámen – ručně vyráběná cihla nebo kámen, případně cihlové (kamenné) panely.

Dřevěné stěny se používají i v nízkopodlažních budovách.

Užitečné sekce, odkazy a komentáře:

Na příčky jsou kladeny následující požadavky: pevnost a stabilita, zvukové izolační vlastnosti, hřebíkovatelnost, průmyslová výroba a montáž, hospodárnost. Podle hygienických a hygienických podmínek musí být povrch příčky čistitelný a bez trhlin a štěrbin. U příček v mokrých místnostech je nutné zajistit voděodolnost a ve zvláštních podmínkách – ohnivzdorné a plynotěsné. Výběr typů a provedení příček je ovlivněn počtem podlaží budovy a dostupností místních výrobních zařízení pro podporu výroby velkorozměrových výrobků. V hromadné výstavbě jsou nejběžnější velké sádrobetonové příčkové panely, které jsou hospodárněji vyráběny v továrně metodou vibračního válcování, což umožňuje organizovat kontinuální, poloautomatický, vysoce výkonný proces výroby panelů a panely jsou získávány v přesných velikostech s hladkým povrchem a s konstantními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi.

59. Typy přepážek.

Vnitřní vertikální ploty oddělující sousední místnosti v budově se nazývají oddíly.

Oddíly lze klasifikovat podle následujících kritérií:

  1. Podle umístění: interiér, mezibyt, koupelny a kuchyně.
  2. Podle vlastností uzavření: pevné, s otvory, neúplné (tj.
  3. nedosahující ke stropu), stacionární (s trvalým umístěním), posuvné atd.
  4. Podle stupně hořlavosti: nehořlavé, těžko hořlavé a hořlavé.
  5. Podle druhu materiálu: dřevo, železobeton, kámen (cihla, lehčené betonové tvárnice a desky atd.), skleněné tvárnice a skleněné profily.
  6. Strukturou: homogenní (pevná), vrstvená z různých materiálů nebo se vzduchovou mezerou.
  7. Podle způsobu konstrukce: průmyslové (z velkorozměrových prvků), neprůmyslové (malé prvky).

61. Konstrukce zděných příček.

Zděné příčky jsou pravděpodobně nejkapitálnějším typem moderních příček. Nemohou být poškozeny, jsou odolné a snadno se používají, odolné proti vlhkosti a trvanlivé. Navzdory negativním recenzím moderních designérů zůstávají cihlové vnitřní příčky jedním z nejoblíbenějších řešení v naší zemi. Pokládka zděných příček se obvykle provádí z cihel třídy M 100 a vyšší, které mají standardní rozměry 20x12x6.5 cm.V bytech se zděné příčky staví zpravidla z polovičních cihel. Proto je tloušťka tohoto typu zděné příčky poměrně malá. Pro zvýšení pevnosti spojů jsou švy zděných příček dodatečně zesíleny. Vyztužená ocelová síť je položena přes 3-4 řady cihel (pokud je konstrukce velká, pak častěji). Pro zvýšení spolehlivosti a stability příčky je zdivo dodatečně spojeno s nosnou stěnou. To se provádí následovně: výztužné trny se na jednom konci vloží do spár ve zdivu a na druhém do základu stěny. Zděné příčky jsou samozřejmě poměrně masivní. Přibližně 1 m300. plná cihla bude vážit asi 5 kg nebo více. Je třeba poznamenat, že příčky tohoto typu lze postavit pouze nad železobetonovými podlahami. Pro snížení hmotnosti konstrukce v bytech se obvykle používají duté nebo porézní cihly. Navzdory tomuto přístupu bude hmota konstrukce stále poměrně velká, takže pokládku cihlových příček nelze provádět ve starých budovách a konstrukcích s dřevěnými podlahami. Pokud plánujete postavit cihlovou příčku delší než 62 metrů, pak se doporučuje zapomenout na cihlu a použít plynosilikátové a pěnobetonové bloky. V místnostech s vysokou vlhkostí (kuchyně, vany, bazény) je třeba použít červenou masivní cihlu, protože jiné značky silně absorbují vlhkost a rychle se zhorší. Trvanlivost konstrukce bude do značné míry záviset na kvalitě použité malty a tloušťka zděné příčky to nijak neovlivní. Chcete-li připravit skutečně kvalitní řešení, musíte přísně dodržovat pokyny na obalu. Písek obsahující jíl a organické inkluze se nedoporučuje. Kvalita roztoku bude záviset na způsobu přípravy. Nevýhody zděných příček Zděné vnitřní příčky mají i přes mnohé výhody řadu nevýhod. Povrch vztyčené příčky bude muset být vyrovnán po dlouhou dobu, což vede ke značným nákladům na další dokončovací materiály. Kromě toho je nutné dělat výrazné přestávky mezi hlavní prací, dokončovacím procesem a konečným dokončením. Navíc ne v každém domě obecní úřad povolí stavbu tak masivní příčky, která výrazně zatíží nosné konstrukce objektu. XNUMX. Konstrukce dřevěných příček. Dřevěná rámově-opláštěná příčka má na obou stranách opláštění a mezi nimi výplň (obr. 19, a). Obvykle je jeho tloušťka 16 cm, oba povrchy jsou omítnuté. Takové příčky se používají jako vnitřní stěny mezi místnostmi a byty. Provedení je dřevěná rám-opláštění příčky. sestává z rámu vyrobeného z regálů, tyčí nebo tesaných desek o tloušťce 6-8 cm, instalovaných ve vzdálenostech 60-70 cm od sebe. Regály jsou umístěny na spodním dlažebním rámu, který se pokládá na trámy nebo podlahové trámy nebo na podlahové spodní konstrukce. Horní konce regálů zapadají do mezery tvořené tyčemi o průřezu 6X4 cm přibitými k obložení stropu. Horní část stojanu by neměla dosahovat 3-4 cm k lemu, který je ponechán na usazení stěn. Regály jsou oboustranně opláštěny vodorovným opláštěním deskami 19-20 mm nebo pláty hotové suché omítky při současném vyplnění prostoru mezi opláštěním sypkými nebo deskovými materiály. Povrchy dřevěné příčky jsou omítnuté. Při omítání příček v prkenném obkladu se sekerou dělají trhliny a do nich se zatloukají malé dřevěné klínky, které chrání omítku před vznikem prasklin při vysychání a obkladové desky před pokřivením. Někdy se klíny nezatloukají, ale desky se musí oddělit podél trhlin. Jednovrstvé a dvouvrstvé prkenné příčky (obr. 1, b) jsou uspořádány takto: jednovrstvé – z desek o tloušťce 4-5 cm, instalované svisle; dvouvrstvé – z jedné řady svisle instalovaných desek stejného typu a jedné řady šikmých (pod úhlem 45°) opláštění desek tloušťky 2-2,5 cm. Pro tuhost se desky jednovrstvých příček upevňují čepy každých 0,8-1,2 m nebo spojováním desek do pero-drážky. Spodní část opláštění prken se položí na podlahový nosník a zajistí se k němu hřebíky nebo zapadne do drážky zvolené v nosníku. Horní část příčky zapadá do mezery tvořené dvěma trojúhelníkovými nebo zkosenými tyčemi přibitými ke stropnímu plášti nebo k náběhu stropu. Po této montáži se oba povrchy příčky omítnou maltovou směsí. Při omítání příčky se desky štípají. V současné době se za účelem industrializace stavebnictví používají příčky z dvouvrstvých a třívrstvých desek nebo laťkových panelů. Desky takových štítů jsou přibité. Regálové panely jsou sestaveny z lamel nebo tyčí o průřezu 30X35 mm. Štíty jsou vyrobeny se čtvrtkami na svislé straně. Při omítání příček mokrou metodou je na obou plochách desky předem vyplněn sádrový šindel ve tvaru kříže. Připevnění dřevěných příček ke stěnám se provádí pomocí speciálních upevnění každých 1-1,5 m na výšku na obou stranách příčky. Spojovací prvek je kovová tyč o průměru 10-12 mm a délce 80-120 mm, jejíž jeden konec je špičatý, druhý je zploštělý a má otvor. Špičatá část spojovacího prvku se zatluče do švu zdiva nebo dřeva, poté se příčky přibijí k spojovacímu prvku. Spojovací prvky jsou zaraženy do sekaných stěn na obou stranách přepážky, ale přepážka není přibita k upevňovacím prvkům. V budovách s hliněným proutí, trávníkem a jinými podobnými stěnami mohou být příčky vyrobeny ze sloupů nebo z proutí. Sloupové přepážky jsou vyrobeny ze stožárů instalovaných nastojato mezi spodní a horní rám nebo z vodorovně položených stožárů mezi párovými stožáry instalovanými každých 1,5-2 m. Pro lepší uchycení se jeden sloup k druhému přitlačí a otočí.Proutěné přepážky jsou vyrobeny ve formě vodorovného opletu z větviček podél tenkých kůlů instalovaných podél přepážky v intervalech 25-35 cm. Omítání kůlových a laťových příček se provádí hlinitopískovou maltou s přídavkem sekané slámy, ohňů atd. § následuje spárování omítky. Typy dveří a jejich provedení Dveře jsou prvkem domu, který jako první vítá hosty a slouží k propojení vnitřku domu s vnějším světem. Pomocí dveří se navíc oddělují místnosti uvnitř domu a na jejich materiálu, tvaru a kvalitě závisí komfort a pohodlí bydlení v něm. Hlavní prvky dveřních dveří pro dům Konstrukčně se dveře skládají z následujících hlavních součástí: – zárubeň; -dveřní křídlo; – desky; – zamykací zařízení; – klika dveří; – závěsy (přílohy); -dekor (dokončovací). Zárubeň je součást dveří, která je pevně upevněna ve stěnovém otvoru a je určena k zavěšení dveřního křídla. Dveřní křídlo je pohyblivá část dveří. Může být rámové nebo panelové konstrukce. Rámová konstrukční plátna se skládají z rámu, vnitřních dutin vyplněných různými výplněmi a vnější povrchové úpravy. Zárubeň se skládá z rámů (tyče umístěné po obvodu), sloupků, panelů atd. Typicky se dveřní křídlo zavěšuje pomocí pantů na rám nebo pomocí válečků na posuvné kolejnici (posuvné dveře). Lišty jsou dřevěné nebo plastové lišty určitého profilu, které slouží k ohraničení dveřního otvoru a zakrytí spoje zárubně a stěny. Mohou být různé: ploché, konvexní, kudrnaté, hmoždinkové atd. Nartex je vyčnívající část na vnější straně dveřního křídla nebo na vnitřní straně rámu, která uzavírá mezeru mezi nimi při zavření dveří. Narthex je obvykle součástí konstrukce dveří se závěsy, které jsou umístěny na svislých bočních rovinách křídla a obvykle chybí, pokud jsou použity závěsy, které jsou instalovány nahoře a dole na křídle. Threshold je speciální blok ve spodní části dveřního otvoru, který slouží ke zlepšení tepelné a zvukové izolace dveří a k uzavření spár mezi podlahami na protilehlých stranách dveřního otvoru nebo v různých úrovních podlah. Typy dveří Jsou zde vchodové a interiérové ​​dveře. Vchodové dveře mohou být dřevěné nebo kovové. Podle počtu křídel se dveře dělí na jedno- a dvoukřídlé. Dveřní křídla mohou být hladká nebo obložená. Dveře navíc mohou být buď plné, nebo prosklené. Montáž dveří Dveře, stejně jako okna, se obvykle objednávají nebo kupují hotové do domácnosti. Pouze kvalifikovaný odborník se speciálním nářadím a vybavením dokáže sami vyrobit vysoce kvalitní dveře. Ale pokud chcete a máte nějaké dovednosti, můžete si dveře nainstalovat sami. Dveře se instalují po dokončení hlavních stavebních prací. Pokud jsou dveře instalovány před dokončením stěn a stropu, je nutné je při jejich instalaci chránit před prachem a maltou pomocí plastové fólie nebo jiných materiálů. Volba tvaru a velikosti dveří Tvar a velikost dveří, jejich počet v domě, umístění a směr otevírání jsou dány vnitřním uspořádáním domu, jednoduchostí použití a také architektonickými úvahami.